Regulamin

Regulamin konkursu „Śląska Rzecz 2015”
§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Śląska Rzecz 2015” określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Śląska Rzecz 2015”, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem konkursu „Śląska Rzecz 2015” jest Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn, zwany dalej Organizatorem.


§ 2

CEL KONKURSU


Konkurs „Śląska Rzecz” jest niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego celem jest wyróżnienie i promowanie produktów, grafik użytkowych oraz usług wdrożonych na terenie województwa śląskiego.


§ 3

UCZESTNICY KONKURSU


1. Do konkursu mogą przystąpić osoby prawne lub fizyczne oraz inne podmioty, których siedziba znajduje się na terenie województwa śląskiego.

2. Zgłoszeń dokonywać mogą przedsiębiorcy, instytucje z sektora publicznego, organizacje pozarządowe oraz projektanci (lub zespoły projektowe).


§ 4

ZASADY KONKURSU


1. Konkurs organizowany jest corocznie.

2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

a) produkt,

b) grafika użytkowa, w tym komunikacja wizualna i multimedia,

c) usługa.

3. Do konkursu zgłaszane są nowe lub zmodyfikowane produkty, grafiki użytkowe i usługi, które zostały wdrożone w 2015 roku w województwie śląskim przez podmioty mające siedzibę na terenie województwa śląskiego.

4. Zgłoszenia konkursowe oceniane są pod względem innowacyjności, funkcjonalności i estetyki.

5. Nagrody przyznawane są podmiotom wdrażającym i projektantom (lub zespołom projektowym) w każdej kategorii.


§ 5

LAUREACI KONKURSU


1. Laureaci Konkursu „Śląska Rzecz 2015” otrzymują statuetkę i dyplom „Śląska Rzecz 2015”.

2. Organizator zastrzega możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez partnerów lub patronów konkursu.

3. Laureaci Konkursu mają prawo do:

a) posługiwania się znakiem i hasłem „Śląska Rzecz 2015”,

b) wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w celach promocyjnych.

4. Nagrodzone produkty, grafiki użytkowe i usługi oraz Laureaci i Nominowani do wystawy zyskują możliwość promowania w:

a) publikacjach w mediach ogólnopolskich i lokalnych,

b) dwujęzycznym polsko-angielskim katalogu konkursowym „Śląska Rzecz 2015”,

c) publikacjach i stronie internetowej Zamku Cieszyn www.zamekcieszyn.pl oraz stronie internetowej konkursu www.slaskarzecz.pl;

d) publikacjach i stronach internetowych patronów medialnych konkursu.

5. Organizator nie gwarantuje publikacji informacji o nagrodzonych produktach, grafikach użytkowych i usługach oraz Laureatach w wydawnictwach i stronach internetowych patronów honorowych konkursu.

6. Laureaci konkursu oraz Nominowani do wystawy otrzymują prawo do zaprezentowania nagrodzonych produktów, grafik użytkowych i usług podczas wystawy pokonkursowej „Śląska Rzecz 2015” w Zamku Cieszyn w terminie od 15 czerwca do 31 lipca 2016 roku i w Muzeum Śląskim w Katowicach w terminie od 5 sierpnia do 25 września 2016 roku oraz ekspozycji w innych miejscach wystawowych na terenie kraju i za granicą.

7. Laureaci konkursu oraz Nominowani do wystawy zobowiązują się udostępnić Organizatorowi prace (oryginały lub ich modele) do prezentacji podczas wystawy pokonkursowej. Ponadto Laureaci zobowiązują się przekazać oryginały lub modele prac na rzecz stałej kolekcji „Dizajn po śląsku. Laureaci konkursu „Śląska Rzecz” (forma przekazania pozostaje do uzgodnienia z Organizatorem).


§ 6

WYMAGANE DOKUMENTY


1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej – załącznik nr 1. .

2. Dokumentacja konkursowa przygotowana zgodnie § 7 Regulaminu konkursu „Śląska Rzecz 2015”.

3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający lokalizację siedziby Uczestnika Konkursu.

4. Potwierdzenie przelewu lub inny dowód dokonania opłaty konkursowej.


§ 7

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ


Oprócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego do wniosku konkursowego należy dołączyć nw. elementy, które stanowią wymagane minimum informacji na temat zgłaszanego produktu, grafiki użytkowej lub usługi:

1. Dokładna dokumentacja zdjęciowa zgłaszanego produktu, grafiki użytkowej lub usługi zamieszczona na nośniku (płyta CD/DVD) – maksymalnie 10 ilustracji zapisanych jako pliki EPS, PDF (grafika wektorowa) albo TIFF w rozdzielczości 300 dpi przy szerokości około 20 cm (grafika bitmapowa). Prosimy o nieinterpolowanie zdjęć do pożądanej rozdzielczości, jeśli nie spełniają one powyższego warunku. Nadesłane zdjęcia będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych Konkursu (wymienionych w § 5, pkt. 4), na co Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Każdorazowe wykorzystanie zdjęć będzie nieodpłatne.

2. Opis zgłaszanego produktu, grafiki użytkowej lub usługi – maksymalnie 2 strony A4 uwzględniający jego / jej innowacyjny charakter oraz inne przydatne informacje tj. dane techniczne, funkcja, docelowe grupy odbiorców, kanały dystrybucji. Jeśli zgłoszenie posiada: certyfikaty, atesty, patenty, rekomendacje (z jednostek gospodarczych, urzędów centralnych, urzędów regionalnych), prosimy o dołączenie kopii dokumentów: wyróżnień, odznaczeń, dyplomów.

3. W przypadku zgłoszenia z kategorii produkt lub grafika użytkowa wymagane jest dostarczenie na koszt własny Uczestnika Konkursu do siedziby Organizatora 1 egzemplarza zgłaszanego produktu / grafiki użytkowej celem umożliwienia członkom Jury pełnego zapoznania się ze zgłoszeniem. Jeśli produkt należy do grupy produktów wielkogabarytowych, jego dostarczenie będzie indywidualnie uzgadniane pomiędzy Uczestnikiem konkursu i Organizatorem. Prosimy o zaznaczenie takiej informacji w opisie produktu. .

4. W przypadku zgłoszenia z kategorii usługa wymagane jest wskazanie formuły umożliwiającej zapoznanie się z jej funkcjonowaniem lub, jeżeli istnieje, dostarczenie na koszt własny Uczestnika Konkursu do siedziby Organizatora jej materialnego ekwiwalentu, a także szczegółowego opisu procesu projektowego (opis grupy docelowej, przeprowadzonych badań, opis kolejnych kroków procesu projektowego oraz wyniku końcowego) w formie prezentacji w formacie pdf.

5. Wymaganą dokumentację konkursową należy dostarczyć do dnia 18 kwietnia 2016 roku na adres: Konkurs „Śląska Rzecz”, Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn. Prosimy nie przesyłać prac pocztą elektroniczną.


§ 8

TERMINARZ KONKURSU


1. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 18 kwietnia 2016 roku. Decyduje data doręczenia wymaganych dokumentów, o których mowa w § 6, do siedziby Organizatora w Cieszynie 43-400, ul. Zamkowa 3 abc.

2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczania nagród, która odbędzie się 15 czerwca 2016 roku w siedzibie Organizatora.


§ 9

JURY KONKURSU


Jury konkursu składa się z 7 osób. W skład Jury wchodzą:

a) Czesława Frejlich – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Redaktor Naczelna kwartalnika projektowego „2+3D”,

b) Bogumiła Jung – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych,

c) Ewa Gołębiowska – Dyrektor Zamku Cieszyn,

d) Marcin Wolny – projektant, Studio Otwarte,

e) Marcin Piotrowski – Kierownik Zespołu Projektowania Doświadczeń w Play,

f) Marcel Benčík – projektant, Akademia Sztuk Pięknych i Designu w Bratysławie,

g) Lucyna Sikora – Dyrektorka Zespołu ds. Doradztwa i Informacji Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach


§ 10

ZASADY FINANSOWANIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Opłata konkursowa za jedno zgłoszenie wynosi 200,00 zł + 23 % VAT.

2. Opłatę konkursową należy dokonać nie później niż do 18 kwietnia 2016 roku na konto Zamku Cieszyn: ING Bank Śląski o/Wodzisław 53 1050 1403 1000 0022 8888 9161 w tytule przelewu wpisując „Śląska Rzecz 2015”.

3. Opłata konkursowa nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Uczestnika z Konkursu.

4. Opłata konkursowa obejmuje koszty i korzyści wynikające z uczestnictwa zawarte w Regulaminie Konkursu:

a) przygotowanie statuetek oraz dyplomów dla Laureatów Konkursu;

b) prezentację produktów, grafik użytkowych i usług Laureatów Konkursu oraz Nominowanych na wystawie pokonkursowej „Śląska Rzecz 2015” w Zamku Cieszyn i w Muzeum Śląskim w Katowicach oraz ekspozycji w innych miejscach wystawowych na terenie kraju i za granicą;

c) prezentację produktów, grafiki użytkowej i usług Laureatów Konkursu oraz Nominowanych do wystawy w dwujęzycznym polsko-angielskim katalogu konkursowym „Śląska Rzecz 2015”;

d) promocję na stronie internetowej Organizatora www.zamekcieszyn.pl oraz stronie internetowej konkursu www.slaskarzecz.pl;

e) prezentację produktów, grafik użytkowych i usług Laureatów Konkursu w ramach ekspozycji stałej kolekcji „Dizajn po śląsku. Laureaci konkursu „Śląska Rzecz” w Zamku Cieszyn.

5. Nie dokonanie Opłaty konkursowej w terminie wskazanym w Regulaminie (§ 10, pkt. 2) spowoduje niedopuszczenie zgłoszenia do wzięcia udziału w Konkursie.


§ 11

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Organizator nie odsyła prac konkursowych, można je odbierać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę w siedzibie Organizatora.

2. Organizator nie odsyła prac konkursowych Nominowanych do wystawy. Odbiór następuje na koszt Uczestnika Konkursu, po zakończeniu ekspozycji wystawy pokonkursowej, w terminie uzgodnionym mailowo lub telefonicznie z przedstawicielem Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powierzone mu produkty, utratę, uszkodzenie lub zmianę ich właściwości w przypadku ich niewłaściwego zabezpieczenia przez Uczestnika Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Terminarza Konkursu, o czym poinformuje na stronie internetowej www.zamekcieszyn.pl.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w składzie Jury Konkursu, o czym poinformuje na stronie intrenetowej www.zamekcieszyn.pl.

6. Przystąpienie do konkursu jest równoważne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.


Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej.